Bói mệnh là khoa học hay mê tín? Sự thực đáng để bạn suy ngẫm

Bói mệnh là một bộ phận trong văn hóa truyền thống. Thời xưa, thầy tướng số là những người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có thể đoán…