Video Đại Pháp Hồng Truyền tại Nghệ an 2016

Video Đại Pháp Hồng truyền tại Nghệ an 2016:

https://www.youtube.com/watch?v=nxmXHNFd5sM

 

Video Đại Pháp Hồng Truyền trên Thế giới:

https://www.youtube.com/watch?v=8RxTvFCU8Ck