Bài Mới

Ban biên tập tài liệu giảng dạy Văn hóa Chánh Kiến[ChanhKien.org]Nguyên văn:房室(1)清(2),牆壁淨(3);幾(4)案(5)潔(6),筆(7)硯(8)正(9)。墨(10)磨(11)偏(12),心(13)不端;字不敬(14),心先病(15)。列(16)典(17)籍(18),有定處;讀看畢(19),還(20)原處。雖有急(21),卷(22)束(23)齊;有缺(24)壞(25),就補(26)之。非聖書(27),屏(28)勿視(29);敝(30)聰明(31),壞心志(32)。勿自暴(33),勿自棄(34);聖與賢(35),可循(36)至。Bính âm:房 (fáng) 室…

Xem nhiều