Browsing: Thiên Cổ Anh Hùng

Lịch sử 5,000 năm của Hoa Hạ tuy dài, cũng không thể bao quát toàn cảnh của vở kịch để triển hiện trong một đời. Vậy nên mới có ở Trung Quốc với mỗi triều thiên tử, là một triều dân chúng, một triều văn hóa, một triều phục sức, một triều phong thổ nhân tình, một triều đặc điểm nội hàm, hết sức đa dạng, sáng như Ngân Hà, lan xa tới tứ hải, uy chấn tám phương, trở thành Văn hóa Thần truyền huy hoàng 5,000 năm xán lạn.

1. Đế Nghiêu  –  2. Đế Thuấn  –  3. Đế Vũ  –  4. Tần Thủy Hoàng  –  5. Hán Vũ Đế  –  6. Hàn Tín  –  7. Tào Tháo  –  8. Lưu Bị  –  9. Tôn Quyền  –  10. Gia Cát Lượng  –  11. Chu Du  –  12. Đường Thái Tông  –  13. Lý Bạch  –  14. Nhạc Phi  –  15. Dương Diên Chiêu  –  16. Thành Cát Tư Hãn  –  17. Hốt Tất Liệt  –  18. Minh Thành Tổ  –  19. Trương Tam Phong  –  20. Lý Tự Thành  –  21. Khang Hy  –  22. Hồng Tú Toàn  –  23. Tôn Trung Sơn  –  24. Tưởng Giới Thạch