Nhìn thấy Ôn Thần…

03/05/2020 khaimo 0

Trên thiên đình, Ôn Thần được gọi là Thời Dịch sứ quân, phụng mệnh thiên giới, reo rắc ôn dịch cho nhân loại như dịch […]